ÈERVEN 2016

Léto je tady  J))). A s ním i naše krátká dovolená J))).

V termínu od 1. do 8. èervence 2016 Vám budeme k dispozici pouze po pøedchozí telefonické domluvì na èísle 737 282 580.

Od 11. èervence jsme ale zpìt a tìšíme se na Vás u nás J))))), protože nabídka nejen vánoèního zboží je v plném proudu.

 

Pøejeme Vám pøíjemné léto a tìšíme se na vidìnou J)))

_______________________________________________________________________ 


DUBEN 2016

Vážení a milí obchodní pøátelé,

pøipravujeme pro Vás vánoce. A je opravdu z èeho vybírat J)))).

Tìšte se, my se také tìšíme J))))

__________________________________________________________________________ 


BØEZEN 2016

Vážení a milí obchodní pøátelé,

po èase si Vás opìt dovolujeme oslovit s širokou nabídkou novinek, kterou jsme pro vás v minulých dnech pøipravili.

Rádi bychom Vás pozvali k návštìvì našeho e-shopu.

A ještì srdeènìji bychom Vás chtìli pozvat k návštìvì naši vzorkovny - ta prošla v minulých dnech rekonstrukcí a vìøíme, že se Vám u nás bude líbit J

V naší aktuální nabídce najdete spoustu jarního zboží, pestrá je také velikonoèní nabídka a samozøejmì stále nabízíme opravdu široký sortiment celoroèního zboží.

Tìšíme se na Vás a pøejeme Vám pøíjemný den

_____________________________________________________________________


PROSINEC 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

Vánoce jsou za již opravdu blízko a nový rok je pøed námi, proto nám dovolte, abychom Vám podìkovali za pøíjemnou spolupráci v tomto roce a popøáli vše dobré do roku pøíštího. 

A je zlatá zlatá nedìle, krásné Vánoce a šastný a úspìšný rok 2016 :-))))

Brigita Rathanová a spol.

__________________________________________________________________________ 


PODZIM 2015

V a M OP (Vážení a milí obchodní pøátelé J)))))))),

leckdy je èas rychlejší než my J.

Nìkdo má ještì skoro léto, jinde je skoro podzim a u nás vládnou VÁNOCE. Ale pro každého máme nìco pøipraveno, proto nás neváhejte navštívit.

Pøejeme Vám pøíjemné dny

__________________________________________________________________________ 


ÈERVENEC 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

léto je sice v plném proudu, ale VÁNOCE jsou za dveømi J)))).

Tìšíme se na Vás, a už v naší nabídce nebo prostøednictvím e-shopu

Krásné léto  J))))

__________________________________________________________________________

 


ÈERVEN 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

ještì jednou dìkujeme všem, kteøí se zúèastnili naší výstavy.

Bylo nám s Vámi moc fajn J)))).

__________________________________________________________________________

 


KVÌTEN 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

co nejsrdeènìji si Vás dovolujeme pozvat na naši PREZENTAÈNÍ a KONTRAKTAÈNÍ VÝSTAVU, a to jak vánoèního, tak i celoroèního zboží, kterou jsme pro Vás pøipravili v naší firmì.

Výstava bude zahájena v sobotu 16.5.2015 a bude probíhat v pracovních dnech i víkendech (16. - 17.5., 23. – 24.5., 30. – 31.5.), a to v dobì od 8 do 18 hod. až do nedìle 31.5.2015.

Malé pohoštìní je samozøejmostí a jako pozornost firmy obdržíte oblíbený voucher k odbìru pohonných hmot.

Abychom se Vám mohli plnì vìnovat, buïte tak laskavi a rezervujte si konkrétní termín Vaší návštìvy u nás, a to buï mailem nebo telefonicky na è. 737 282 583.

Adresu vè. mapky najdete v odkazu KONTAKT (jsme cca 5 minut jízdy autem od velkotržnice Lipence). Vydáte-li se za námi jiným dopravním prostøedkem, následnì využijte autobus MHD è. 129 nebo 318 ze zastávky Smíchovské nádraží (metro, vlak. nádraží) do zastávky Žabovøesky (cca 15 min. jízdy).

Budeme se na Vás opravdu tìšit J)))

__________________________________________________________________________ 


DUBEN 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

pøipravujeme pro Vás vánoce. A bude opravdu z èeho vybírat J)))).

Tìšte se J))))

__________________________________________________________________________ 


ÚNOR 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

dovolte, abychom Vás opìt informovali o naší opravdu široké nabídce novinek, které jsme pro Vás pøipravili. 

Jedná se o širokou paletu nejen jarního èi velikonoèního zboží, ale obohatili jsme také sortiment celoroèního zboží. Doplnili jsme naše zásoby krásných tašek (u malých tašek došlo ke zmìnì rozmìru ze 14x11x6 na 19x12x6, takže se sem toho víc vejde J))).

Je opravdu je z èeho vybírat J)))).

Tìšíme se na Vás

__________________________________________________________________________

 


LEDEN 2015

Vážení a milí obchodní pøátelé,

Vánoce jsou za námi a vše nové – vèetnì letopoètu – pøed námi J.

 

Dìkujeme Vám za pøíjemnou spolupráci v uplynulém roce J.

Tìšíme se na pøíjemnou spolupráci v tomto roce J.

 

A je to dobrý rok J))))

___________________________________________________________________________ 


PROSINEC 2014

Vážení a milí obchodní pøátelé,

v pøíštích dnech budeme k zastižení na mobilních èíslech (B. Rathanová 737 282 580) a (D. Stropnická 737 282 583). Samozøejmì budeme k zastižení také elektronicky na adrese kora-praha@volny.cz.

Zcela k dispozici je Vám však náš e-shop, kde najdete kompletní nabídku nejen „normálního“ – celoroèního zboží, ale v souèasné dobì samozøejmì také nabídku krásného vánoèního zboží.

Termín návštìvy v naší vzorkovnì je tøeba dohodnout pøedem na uvedených èíslech.

 

PØEJEME VÁM PØÍJEMNÝ ADVENT

___________________________________________________________________________ 


ØÍJEN 2014

Vážení a milí obchodní pøátelé,

kromì široké nabídky „celoroèního“ zboží najdete momentálnì v naší nabídce spoustu zboží s podzimní tématikou.

A opìt jsme pro Vás pøipravili nìkolik novinek  J))).

A samozøejmì jsme Vám stále k dispozici s širokým sortimentem vánoèního zboží.

 

S pøáním pøíjemného dne

___________________________________________________________________________


SRPEN 2014

Léto je už ve své polovinì a my jsme pro Vás opìt pøipravili spoustu krásných – nejen letních – novinek  J))).

Samozøejmì jsme Vám stále k dispozici s nabídkou vánoèního zboží, kterou jsme v minulých dnech doplnili ještì o další vánoèní novinky, proto stojí za to se seznámit s právì aktuální nabídkou - již uzavøené vánoèní rezervace je samozøejmì možné o novinky doplnit J))).

Zboží je Vám stále k dispozici prostøednictvím e-shopu, je možné jej objednat pøi návštìvì našeho zástupce u Vás a také je možné nás navštívit v naší vzorkovnì na Zbraslavi. Abychom se Vám mohli plnì vìnovat, je lepší si dohodnout termín návštìvy pøedem na tel. èísle 737 282 583).

 

Tìšíme se na Vás J)))

________________________________________________________________________________

 


ÈERVENEC 2014

Léto je stále tu  J))). Nicménì nìkteøí z nás/Vás už vyhlíží vánoce J))).

Proto jsme tu pro Vás již nyní, tj. od 21.7.2014.

Naše zboží je Vám stále k dispozici prostøednictvím e-shopu a také je možné si dohodnout termín návštìvy v naší vzorkovnì na Zbraslavi, a to radìji pøedem na tel. èísle 737 282 583.

 

Pøejeme Vám pøíjemné léto a tìšíme se na Vás J)))

________________________________________________________________________________


ÈERVEN 2014

Léto je skoro tu  J))). A s ním i naše letošní dovolená J))).

V termínu 16. – 25. èervna budeme mít zavøeno.

Od 26. èervna je Vám naše zboží k dispozici prostøednictvím e-shopu a také je možné si dohodnout termín návštìvy v naší vzorkovnì na Zbraslavi, a to pøedem na tel. èísle 737 282 583.

A od 4. srpna pro Vás budeme pracovat zase na 159 %.

 

Pøejeme Vám pøíjemné léto a tìšíme se na vidìnou J)))

__________________________________________________________________________________


KVÌTEN 2014

Vánoce jsou už za (našimi) dveømi J))).

Proto Vás rádi uvítáme v naší vzorkovnì, kde je všechno (nejen vánoèní) zboží pro Vás pøipraveno. Celou nabídku zboží najdete samozøejmì také na našem e-shopu!

Abychom se Vám mohli plnì vìnovat, dohodnìte si, prosím, termín Vaší návštìvy u nás radìji pøedem, a to na tel. èísle 737 282 583.

Tìšíme se na Vás! 

 


DUBEN 2014

Tìšíme se na vánoce :-))). A co Vy?

My již na nich dokonce pracujeme :-)))


BØEZEN 2014

Vážení a milí obchodní pøátelé,

opìt ubìhlo nìkolik týdnù, bìhem nichž jsme pro Vás pøipravili – tentokrát ve 2 vlnách – zajímavou nabídku novinek, které najdete jednak v nabídce našich dealerù, jednak v naší vzorkovnì v Praze - Zbraslavi a samozøejmì také na e-shopu.

Jaro je tu již za nìkolik hodin, proto si Vás dovolujeme upozornit napø. na naši nabídku kvìtináèù a truhlíkù, které pøímo vybízejí k osázení J))). 

Velikonoce jsou „za dveømi“, takže pokud potøebujete doplnit zásoby velikonoèního zboží, je opravdu ten nejvyšší èas J))).

A nejen novinkami živ je èlovìk J))), takže v nabídce máme samozøejmì i èasem provìøené zboží, které se tìší Vaší dlouhodobé oblibì J))).

Pøejeme Vám pøíjemné jarní dny 


ÚNOR 2014

Vážení a milí obchodní pøátelé,

po èase si Vás opìt dovolujeme oslovit s širokou nabídkou novinek, kterou jsme pro vás v minulých dnech pøipravili.

Ty z vás, kteøí to ještì letos nestihli, bychom velmi rádi pozvali na „návštìvu“ našeho e-shopu

A samozøejmì všechny srdeènì zveme na „skuteènou návštìvu“, a to do naší vzorkovny v Praze - Zbraslavi.

V naší aktuální nabídce najdete spoustu jarního zboží, pestrá je také velikonoèní nabídka a samozøejmì stále nabízíme opravdu široký sortiment celoroèního zboží.

  


Vážení a milí obchodní pøátelé,

vzhledem ke skuteènosti, že (skoro J)))))) všechno zboží je již na vašich pultech, budeme v pøíštích dnech k zastižení na mobilních èíslech 737 282 583 (D. Stropnická) a 737 282 580 (B. Rathanová). Samozøejmì budeme k zastižení také elektronicky na adrese kora-praha@volny.cz. Na tel. èísle 257 923 812 je možné zanechat (neurgentní) vzkaz, pøíp. poslat faxovou zprávu.

Zcela k dispozici je Vám však náš e-shop,

kde najdete kompletní nabídku nejen „normálního“ – celoroèního zboží, ale v souèasné dobì samozøejmì také nabídku krásného vánoèního zboží.

Cena zboží pro bezplatný závoz je 2 000.- Kè bez DPH (pozor - ceny na e-shopu jsou uvedeny vè. DPH), pøi nižší cenì objednávky si dovolujeme úètovat èástku 65 Kè (+ DPH). Termín závozu zboží pøizpùsobíme vašim potøebám.

Termín návštìvy v naší vzorkovnì je tøeba dohodnout pøedem na mobilních èíslech 737 282 583 nebo 737 282 580.

 

Pøíjemný advent Vám pøeje

 

KORA spol. s r.o.